Projekt CHYTRÁ HLAVIČKA

Podnetom na vypracovanie projektu „CHYTRÁ HLAVIČKA - Tréning pamäti“, ktorým sa uchádzame o dotáciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, boli slová lektorky z Centra MEMORY n. o., ktorá nás na poslednej prednáške „Ukážky tréningov pamäti“ ktorá sa konala v rámci projektu Akadémia zdravia pre seniorov v roku 2021 upozornila, že len krížovky nestačia ak si chceme udržať mozog a jeho funkcie v dobrej kondícii. Predstavila aj pracovné zošity vydané Centrom MEMORY n. o., zamerané na cvičenia venované posilňovaniu kognitívnych funkcií mozgu, ktoré budeme vo veľkej miere využívať v pripravovanom projekte pri zadaní úloh študentom. Mnohé z týchto cvičení budú pre nás námetom pri tvorbe vlastných cvičení. Študenti budú aktívne zapájaní do riešení úloh priamo na tréningu, pričom bude tréning doplnený aj o predstavenia pravidiel novej menej známej spoločenskej hry dvojicou študentov-seniorov, ktorí o to prejavia záujem.

Projekt je určený:

 • pre všetkých záujemcov 50 +

Začiatok projektu:

 • 1. február 2022

Koniec projektu:

 • 30. december 2022

Počet tréningov pamäti:

 • 10

Termíny konania tréningov:

 • raz mesačne (1. piatok v mesiaci)

Trvanie tréningu s osobnou účasťou:

 • 120 – 180 minút

Zapojenie do projektu je možné podľa výberu študenta:

 1. korešpondenčnou formou počas celého projektu, pre zdravotne znevýhodnených, obávajúcich sa pandémie a študentov z iných mestských častí (1 Dúbravka, 1 Ružinov, 1 Lamač, 1 Karlová Ves) pre ktorých je osobná účasť problematická
 2. s osobnou účasťou na tréningoch v čase, keď to pandemické opatrenia umožnia a korešpondenčnou formou v čase sprísnených pandemických opatrení

V prípade konania tréningu pamäti s osobnou účasťou budú študenti aktívne zapájaní do riešení úloh priamo na tréningu, pričom bude tréning doplnený aj o predstavenia pravidiel novej menej známej spoločenskej hry dvojicou študentov-seniorov, ktorí o to prejavia záujem (vopred pripraví koordinátorka projektu s dvojicou študentov).

V prípade konania tréningu pamäti korešpondenčnou formou budú zadania úloh zasielané (doručované):

 • všetkým študentom počas pandemických opatrení ktoré neumožnia organizovanie tréningov pamäti s osobnou účasťou,
 • študentom, ktorí budú mať záujem o korešpondenčnú formu štúdia počas celého projektu, napr. zdravotne znevýhodneným študentom, alebo študentom z inej mestskej časti Bratislavy ako je Záhorská Bystrica (Lamač, Ružinov, Karlová Ves, Devínska Nová Ves,..)
 • študentom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť konkrétneho tréningu pamäti osobne napr. z aktuálnych zdravotných komplikácií, alebo časových dôvodov a požiadajú o  zaslanie zadania mailom alebo telefonicky.

Správne riešenia jednotlivých zadaní, úloh pre študentov, ktorí sa zapoja do projektu
korešpondenčnou formou, budú zverejňované podľa harmonogramu
na  www.pozitivumvnas.sk.

Každý tréning bude pozostávať z:

 • 1 krížovky,
 • 1 sudoku, alebo osemsmerovky – podľa výberu študenta
 • 5 cvičení zameraných na krátkodobú pamäť, dlhodobú pamäť alebo psychomotorické cvičenia

Preferujeme cvičenia, využiteľné v praktickom každodennom živote podľa voľby študentov.

 O Z N A M Y 

Cvičenia pilates, pilates pre zdravý chrbát, POP pilates, pilates
pre seniorky, joga, SM systém a latiskoamerické a intuitívne tance

Pozrite si náš nový harmonogram cvičení od januára 2024 (klik)

Viac informácií a objednávky na cvičenie na tel.č.: +421 907 607 255, alebo e-mailom: info@pozitivumvnas.sk.

Štúdijný plán

Ďakujeme

Logo hlavného mesta